Број фактуре
Датум промета добара     Валута плаћања
Купац
Рачун
Магацин
Фактурисао
Магационер